Главная » Номера журнала » 2016 » №3

Народнопісенні образи-символи у аматорському мистецтві як основа формування патріотизму молоді Зміївщини
[ Читать в формате PDF (1.04 Mb) · Скачать удалённо (1062 Kb) ]

Ситник В. О. Народнопісенні образи-символи у аматорському мистецтві як основа формування патріотизму молоді Зміївщини.

Анотація:

Складовою скарбниці мистецьких надбань Слобожанщини, що сприяють національно-патріотичному вихованню молоді, є аматорська творчість Зміївщини, представлена пісенним доробком С. Безверхого, В. Крота, С. Туманової, В. Колісникової, М. Кривеженка, яка зовсім не досліджена. Метою роботи є аналіз творів аматорського мистецтва представників регіону, використання ними традиційних фольклорних образівсимволів у пісенних творах сучасної обробки. Основним завданням є експериментальне дослідження впливу аматорської творчості на формування та виховання патріотично налаштованої молоді. Висновки презентують результати дослідження: творчість поетів і композиторів-аматорів Зміївщини є однією з форм збереження та популяризації культури рідного краю, сприяє формуванню національного самовизначення молодого покоління регіону і почуття їх патріотизму, що і доведено представленим фактологічним матеріалом.

Ключові слова: аматорське мистецтво, поети Зміївського району, образи-символи, формування патріотизму.

Sytnik V. A. Folk-songal insults-symbols in amateur art as the basis for the formation of patriotism of the youth of Zmievland.

Abstract:

The composition of the treasury of the artistic achievements of the Sloboda Ukraina, which contribute to the national-patriotic education of young people, is the amateur creativity of Zmievland, represented by the song production of S. Bezverhyi, V. Krot, S. Tumanova, V. Kolisnikova, M. Kryvezhenko, which has not been studied at all. The aim of the work is to analyze the works of amateur art of representatives of the region, use of traditional folk symbol images in the songs of contemporary works. The main task is an experimental study of the influence of amateur creativity on the formation and upbringing of patriotically minded youth. The findings present the results of the study: the work of poets and composers-fans of Zmievland is one of the forms of preservation and popularization of the culture of the native land, promotes the formation of the national self-determination of the younger generation of the region and the sense of their patriotism, which is proved by the submitted factual material.

Key words: Amateur art, poets of the Zmiev district, insult-symbols, the formation of patriotism.

Другие статьи этого автора

Выходные данные: 2016, №3 | Просмотров: 15744 | Загрузок: 62
Поиск по автору: Сытник